02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) THÁI NGUYÊN: KHỞI ĐỘNG MỞ CỬA LẠI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2022