02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) KHÁCH SẠN KIM THÁI THAM DỰ PHIÊN HỌP KẾT NỐI CUNG CẦU SỐ 33 – KẾT NỐI HỆ SINH THÁI DOANH NGHIỆP