02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) GẮN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC