02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN LỚP DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THỰC HÀNH TẠI KHÁCH SẠN KIM THÁI