02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) Buffet sáng tại Tầng 15 – Khách Sạn Kim Thái