02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

Junior Double

Phòng 1 giường (1m8 x 2m)